Bezpečnostní reakce občana

Vidím, slyším, vnímám! Tuhle „svatou trojici“ se snaží vysvětlovat každému, kdo se ptá, jak žít bezpečně. Protože když se k tomu ještě přidá přemýšlení, dá se vyhnout téměř všem nebezpečným situacím.

Jen málokdy vás někdo napadne absolutně nečekaně. Když se budete dívat kolem sebe, naslouchat a vnímat, tak včas poznáte, kudy nemáte chodit nebo komu se máte vyhnout. Když se takhle budete chovat, nepotřebujete ovládat bojové umění, abyste obstáli ve většině nebezpečných situací. Klíčem totiž je, se do nebezpečných situací, které neumíte zvládnout, vůbec nedostat.

IDENTIFIKACE A POSOUZENÍ SLABÉ HROZBY

Pravidla byla vytvořena k ovládnutí chaosu. Jediné pravidlo, na které byste měli myslet v obraně, je to, že musíte udržet vašeho útočníka pod kontrolou. Nebojujte stejně jako on, tzn. nebojujte stejným způsobem, vždycky se snažte získat výhodu. Toto je JEDINÉ pravidlo, které by ale nemělo být vytesáno do kamene. Buďte připraveni odhodit Vaše pravidla a naučit se novým, je-li toho třeba.

Získejte výhodu, není nutno bojovat fér, důležité je vyhrát a přežít na 100%. Většina z nás má rodiny a přátele, kteří o nás pečují a udělat to, co se má, protože je to správné pro férového bojovníka, není dobré řešení.

Jestliže si myslíte, že jsou určité věci, které Vám útočník neudělá jenom proto, že mu je neuděláte Vy, pak nechápete, co je realita.

Základem strategie je plán, základem taktiky je uplatnění nebo změna plánu. Stejně jako generál má připravený plán bitvy, i vy byste měli mít připravený strategický plán osobní obrany. Je to určitě to nejlepší, co pro svou osobní bezpečnost můžete udělat. Strategický plán by měl být sestaven na základě posouzení reálných podmínek, které vás obklopují. Naše životy se značně liší. Bydlíme v různých obcích s odlišným stupněm výskytu trestné činnosti, vykonáváme jiná zaměstnání, která přináší různá rizika, obklopují nás různí lidé atd.

Při sestavování obranného plánu byste měli zvážit tyto faktory, které ovlivňují vznik obranné situace, případně způsob jejího řešení:

Hrozby – druhy nebezpečí, které vám mohou hrozit. Mohou se lišit podle pohlaví, věku, zaměstnání apod.

Trasy – nejčastější cesty, které používáte (např. do školy, práce, na trénink apod.). Je třeba zvážit jejich nebezpečnost podle lokality, přehlednosti terénu, osvětlení apod.

Místa – některé prostory jsou objektivně rizikovější a potenciálně nebezpečné. Těmto místům je vhodné se vyhnout (podchody, výtahy, parky s nepřehledným porostem, místa častého výskytu podezřelých osob  apod.).

Čas – rizikovějším obdobím je pozdní večer až ráno. V tuto dobu většina „slušných“ lidí spí nebo se vrací unaveni ze společenských akcí. Útočník se může lépe skrýt, není možné dobře sledovat okolí atd. O některých rizikových časech jsme předem informováni (např. demonstrace extremistů, fotbalový zápas apod.).

Osoby – potenciálního útočníka je možné někdy odhadnout podle podezřelého chování, neupravenosti, opilosti apod. Útočníkem bývá však i osoba dobře oblečená se slušným vystupováním. Některé lidi předchází jejich pověst (často opilý soused, osoby již trestané apod.).

Zbraně – kultura, sociální prostředí, zákon a další podmínky určují pravděpodobnost přítomnosti zbraně. Vždy je třeba předpokládat, že je zbraň přítomna.

Prezentace – osobní prezentace je vše, čím člověk působí na první dojem ve svém okolí. Způsob oblékání, volba módních doplňků, držení těla, styl chůze atd. Osobní prezentace by měla být dominantní, ne arogantní.

Komunikace – volba verbálních i neverbálních komunikačních prostředků na straně obránce i útočníka.

Nepřipravenost – nejběžnějším rizikovým faktorem je požití alkoholu. V drtivé většině případů je přítomnost alkoholu spojena s konflikty. Rovněž ostatní druhy drog a omamných látek zvyšují pravděpodobnost vzniku útoku.

Symbióza – naše vlastní chování i jednání můžeme ovlivnit a upravit tak, aby se pravděpodobnost vzniku konfliktu snížila. Je třeba vybudovat si bezpečnostní návyky.

Je velmi důležité umět reagovat rychle, aniž bychom uvažovali, jakou obrannou pozici zaujmout. Důležité je, aby náš postoj umožnil diskrétní, přesvědčivou, rychlou a účinnou odpověď. Žádné velké a široké pohyby, které nás odkrývají, a tím pádem zmenšují pravděpodobnost úspěchu.

Ať už se nacházíme v jakékoliv pozici, musíme být schopni udeřit v kterékoliv situaci. Vzpomeňte si, že ulice není tělocvična, jenom obrana a úspěšnost se počítá. V některých případech dialog (ne agresivní) může předejít všem problémům. Smyslem obrany není za každou cenu útočníka zranit, mnohem důležitější je umět fyzické situaci předejít a vyřešit ji vhodnou komunikací. Každou vzdálenost je vhodné použít pro různou příležitost a vzájemně se prolínají. Vždy je nutné mít na paměti svou vlastní bezpečnost.

Bezpečná vzdálenost – Je ta, kde se cítíme bezpečně a není potřeba účinně reagovat na vzniklou situaci pro obránce.

Dlouhá vzdálenost – pozorovací, která umožňuje z bezpečné vzdálenosti kontrolu situace. Využijeme ji pro analýzu k danému incidentu. Je nutné vzít v úvahu příčinu konfliktu, kolik osob je zapojeno a pokud jsou agresivní nebo pasivní, odhadnout další vývoj situace a také přivolání možné pomoci.

Střední vzdálenost – je zahrnuta mezi dlouhou a krátkou distancí a mimo dosah kopu zadní nohou útočníka. Využívá techniky úderů, kopů, aplikace spreje a teleskopického obušku pro vlastní obranu. Neustálá kontrola útočníka k předvídání a odvrácení možného fyzického útoku různého charakteru.

Krátká vzdálenost – pojímá distanc natažené paže a méně. Znalost citlivých bodů pro rychlou a bezpečnou kontrolu útočníka, společně s technikou transportní, nasazení pout nebo aplikace zásahové deky.

Prevence se vždy vyznačovala mnoha specifickými rysy s velkým množstvím faktorů působících a neustále prověřujících psychickou odolnost a připravenost ochránce. Připravenost ochránce úzce souvisí s jeho kodexem, zahrnujícím odpovědnost a smysl pro povinnost, obětavost, odvahu, věrnost a čest. Nezbytným předpokladem pro správnou ochranu je aspekt „poznat sám sebe“ a řídit se svým kodexem. Do této soustavy musí být zapojen i vlastní rozum, který napomáhá v aplikaci a modifikaci zmíněných hodnot.

Než se naučíš poznat útočníka, musíš znát dobře také sebe a své vlastní schopnosti. Proto ti doporučujeme si zakoupit knihu Stana Gazdik Cesta na vrchol a ještě dál. 

Sdílet článek:

Email
WhatsApp
Facebook
Twitter

Další příspěvky

NIOB

Hlavním cílem činnosti Národního institutu pro obranu a bezpečnost, z.ú. (NIOB) je aktivně přispívat k výchově nastupujících generací k hrdosti, vlastenectví a schopnosti čelit krizovým

Pokračovat »

Ochránce ve školách

Historie V roce 1935 byl vydán Výnos Ministerstva školství o výchově žáků národních škol k brannosti s důrazem na mravní a občanskou výchovu, na vědomosti

Pokračovat »

Studium MBA

Splnění mého dalšího cíle a to úspěšné ukončení studia Master of Business Administration (MBA) specializace Executive Management. Věřím, že tento můj osobní úspěch mi může

Pokračovat »

Nakladatelství NIOB

Národní institut pro obranu a bezpečnost, díky získané licenci bude mít možnost vydávat knihy a publikace, což může být velmi užitečné pro šíření informací a

Pokračovat »